HDBaseT 매트릭스 스위처

사전 정의된 고정적인 입출력 수를 갖는 HDBaseT® 매트릭스 스위처

Found Products
Export CSV

VS-62DT

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • HDBaseT
 • 4K/60 UHD (4:2:0)

6x2 HDMI 매트릭스 스위처(4K60 4:2:0 , HDBaseT PoE지원)

See Product Page

입력:

 • 6 HDMI 4K60 4:2:0

출력:

 • 1 HDMI 4K60 4:2:0
  1 HDBT
  2 Stereo (B)

VS-44DT

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • HDBaseT

4x4 HDMI 매트릭스 스위처 / HDBaseT PoE 송신기(4K60 4:2:0)

See Product Page

입력:

 • 4 HDMI 4K60 4:2:0
  4 IR

출력:

 • 2 HDMI 4K60 4:2:0
  4 HDBT 1.0 Extended Reach
  4 IR

VS-88DT

 • HDMI
 • HDCP Compliant
 • HDBaseT

HDMI/HDBT 매트릭스 스위처

See Product Page

입력:

 • 8 HDMI
  9 IR

출력:

 • 8 HDMI
  8 HDBT
  9 IR

MTX2-42-T

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • HDBaseT
 • 4K/60 UHD (4:2:0)

4x2 4K60 USB−C/HDMI Matrix Transmitter

See Product Page

입력:

 • 2 USB-C
  2 HDMI 4K60 4:4:4
  1 Mic
  1 Stereo (U)

출력:

 • 1 HDBT 2.0 Long-Reach
  1 HDMI 4K60 4:4:4
  1 Stereo (B)
  Ports:
  -2 USB-B
  -3 USB-A
  -1 Ethernet
  -1 RS-232 Control
  -1 RS-232 Data

KIT-500

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • HDBaseT
 • 4K/60 UHD (4:2:0)

5x2 4K60 USB−C/HDMI Extender/Scaler Matrix Kit

See Product Page

입력:

 • 2 USB-C
  3 HDMI 4K60 4:4:4
  1 Mic
  1 Stereo (U)

출력:

 • 1 HDMI 4K60 4:4:4
  2 Stereo (B)
  Ports:
  -2 USB-B
  -5 USB-A
  -1 Ethernet
  -2 RS-232 Control
  -2 RS-232 Data
  -1 Relay
  -2 CClosure