SDI矩陣切換器

具有預先配置輸出入數量的 SDI 矩陣切換器,可設置數個輸入和輸出切換

Found Products
Export CSV

MV-6

 • HDMI
 • 3G HD-SDI - BNC
 • Ethernet - RJ-45

3G HD–SDI多畫面監控器

See Product Page

输入:

 • 6 3G HD-SDI

输出:

 • 1 3G HD-SDI
  1 HDMI
  1 CV

VS-8UFX

具有可互換輸入和輸出的8埠12G SDI矩陣切換器

See Product Page

输入:

 • 1 Genlock

输出:

 • 1 Genlock
  Ports:
  -8 12G SDI
  -1 RS-232
  -1 Ethernet

VS-88HDxl

 • 3G HD-SDI - BNC
 • Ethernet - RJ-45

8x8 3G HD–SDI矩陣切換器

See Product Page

输入:

 • 8 3G HD-SDI

输出:

 • 8 3G HD-SDI

3232HDS-XL

 • Ethernet - RJ-45

32x32 HD−SDI (1.5G)和類比平衡立體聲音矩陣切換器

See Product Page

输入:

 • 1 HD-SDI

输出:

 • 1 HD-SDI
  Ports:
  -1 Sync
  -1 Ethernet
  -1 RS-232/422
  -1 AC Power

1616HDS-XL

 • Ethernet - RJ-45

16x16 HD−SDI (1.5G)和類比平衡立體聲音矩陣切換器

See Product Page

输入:

 • 16 HD-SDI
  16 Stereo (B)

输出:

 • 16 HD-SDI
  16 Stereo (B)
  Ports:
  -1 Ethernet
  -1 RS-232/422
  -2 Sync
  -1 AC Power

VS-8FDxl

 • 3G HD-SDI - BNC
 • Ethernet - RJ-45

具有可互換輸入和輸出的革命性8埠SDI矩陣切換器

See Product Page

输入:

 • 8 3G HD-SDI
  1 Genlock

输出:

 • 8 3G HD-SDI

MV-5

 • DVI
 • 3G HD-SDI - BNC
 • Ethernet - RJ-45
 • HDCP Compliant

5頻道多畫面監控器

See Product Page

输入:

 • 4 RGBHV
  6 CV (BNC)
  5 DVI-D
  4 3G HD-SDI

输出:

 • 1 RGBHV
  1 DVI-D
  2 3G HD-SDI

VS-44HDxl

 • 3G HD-SDI - BNC
 • Ethernet - RJ-45

4x4 3G HD-SDI矩陣切換器

See Product Page

输入:

 • 4 3G HD-SDI

输出:

 • 4 3G HD-SDI

Aspen 7272HD-3G

 • 3G HD-SDI - BNC
 • Ethernet - RJ-45

72x72 3G HD–SDI路由器

See Product Page

输入:

 • 72 3G HD-SDI

输出:

 • 72 3G HD-SDI
  Ports:
  -1 Ethernet
  -1 RS-232/422

Aspen 3232HD-3G

 • 3G HD-SDI - BNC
 • Ethernet - RJ-45

32x32 3G HD–SDI路由器

See Product Page

输入:

 • 32 3G HD-SDI

输出:

 • 32 3G HD-SDI
  Ports:
  -1 Ethernet
  -1 RS-232/422