Sierra 影像矩陣切換器

固定式矩陣切換器,具有預先配置的輸入和輸出數量以及模組化的矩陣切換器允許您可以在其中修改輸入和輸出卡

Found Products
Export CSV

3232V-XL

 • Ethernet - RJ-45

32x32複合式影像矩陣切換器(不含音訊)

See Product Page

输入:

 • 32 CV

输出:

 • 32 CV
  Ports:
  -1 Ethernet
  -1 RS-232/422
  -1 Sync
  -1 AC Power

3232VSR-XL

 • Ethernet - RJ-45

32x32 組合影像及類比平衡式立體聲音訊矩陣切換器及備用電源

See Product Page

输入:

 • 32 CV
  32 Stereo (B)

输出:

 • 32 CV
  32 Stereo (B)
  Ports:
  -1 Ethernet
  -1 RS-232/422
  -2 Sync
  -2 AC Power

3232VR-XL

 • Ethernet - RJ-45

32x32 組合影像矩陣切換器(無音訊)及備用電源

See Product Page

输入:

 • 32 CV

输出:

 • 32 CV
  Ports:
  -1 Ethernet
  RS-232
  -1 RS-232/422
  -1 Sync
  -2 AC Power

1616HD-3G

 • 3G HD-SDI - BNC
 • Ethernet - RJ-45

16x16 3G HD–SDI路由器

See Product Page

输入:

 • 16 3G HD-SDI

输出:

 • 16 3G HD-SDI
  Ports:
  -1 Ethernet
  -1 RS-232
  -1 RS-422

Aspen 7272HD-3G

 • 3G HD-SDI - BNC
 • Ethernet - RJ-45

72x72 3G HD–SDI路由器

See Product Page

输入:

 • 72 3G HD-SDI

输出:

 • 72 3G HD-SDI
  Ports:
  -1 Ethernet
  -1 RS-232/422

Aspen 3232HD-3G

 • 3G HD-SDI - BNC
 • Ethernet - RJ-45

32x32 3G HD–SDI路由器

See Product Page

输入:

 • 32 3G HD-SDI

输出:

 • 32 3G HD-SDI
  Ports:
  -1 Ethernet
  -1 RS-232/422

3232HD-XL

 • Ethernet - RJ-45

32x32 HD−SDI (1.5G)矩陣切換器(無音訊)

See Product Page

输入:

 • 1 HD-SDI

输出:

 • 1 HD-SDI
  Ports:
  -2 Sync
  -1 Ethernet
  -1 RS-232/422
  -1 AC Power