SDI 矩阵

可预设的矩阵切换器,可设置SDI输入和输出数量

Found Products
Export CSV

MV-6

 • HDMI
 • 3G HD-SDI - BNC
 • Ethernet - RJ-45

3G HD−SDI 多画面查看器

See Product Page

输入:

 • 6 3G HD-SDI

输出:

 • 1 3G HD-SDI
  1 HDMI
  1 CV

VS-8UFX

8端口12G SDI矩阵切换器带输入输出可互换

See Product Page

输入:

 • 1 Genlock

输出:

 • 1 Genlock
  Ports:
  -8 12G SDI
  -1 RS-232
  -1 Ethernet

VS-88HDxl

 • 3G HD-SDI - BNC
 • Ethernet - RJ-45

8x8 3G HD−SDI 矩阵切换器

See Product Page

输入:

 • 8 3G HD-SDI

输出:

 • 8 3G HD-SDI

3232HDS-XL

 • Ethernet - RJ-45

32x32 HD−SDI (1.5G) & Analog Balanced Stereo Audio Matrix Switcher

See Product Page

输入:

 • 1 HD-SDI

输出:

 • 1 HD-SDI
  Ports:
  -1 Sync
  -1 Ethernet
  -1 RS-232/422
  -1 AC Power

1616HDS-XL

 • Ethernet - RJ-45

16x16 HD−SDI (1.5G) & Analog Balanced Stereo Audio Matrix Switcher

See Product Page

输入:

 • 16 HD-SDI
  16 Stereo (B)

输出:

 • 16 HD-SDI
  16 Stereo (B)
  Ports:
  -1 Ethernet
  -1 RS-232/422
  -2 Sync
  -1 AC Power

VS-8FDxl

 • 3G HD-SDI - BNC
 • Ethernet - RJ-45

革命性的可交换输入输出的8端口SDI矩阵切换

See Product Page

输入:

 • 8 3G HD-SDI
  1 Genlock

输出:

 • 8 3G HD-SDI

MV-5

 • DVI
 • 3G HD-SDI - BNC
 • Ethernet - RJ-45
 • HDCP Compliant

5通道多画面查看器

See Product Page

输入:

 • 4 RGBHV
  6 CV (BNC)
  5 DVI-D
  4 3G HD-SDI

输出:

 • 1 RGBHV
  1 DVI-D
  2 3G HD-SDI

Aspen 7272HD-3G

 • 3G HD-SDI - BNC
 • Ethernet - RJ-45

72x72 3G HD-SDI 路由器

See Product Page

输入:

 • 72 3G HD-SDI

输出:

 • 72 3G HD-SDI
  Ports:
  -1 Ethernet
  -1 RS-232/422

Aspen 3232HD-3G

 • 3G HD-SDI - BNC
 • Ethernet - RJ-45

32x32 3G HD−SDI 矩阵切换器

See Product Page

输入:

 • 32 3G HD-SDI

输出:

 • 32 3G HD-SDI
  Ports:
  -1 Ethernet
  -1 RS-232/422