SierraView 多画面处理器

在一个显示器上显示多个视频源

Found Products
Export CSV

SMP-xx Modular MultiViewer Family

 • HDMI
 • 3G HD-SDI - BNC
 • Ethernet - RJ-45
 • HDCP Compliant

4−,8−,12− &16−Input Modular MultiViewer

See Product Page

输入:

 • 4-16 Multi-Format
  - CV
  - 3G HD-SDI
  - HDMI
  - RGBHV
  - YUV/HD

输出:

 • 2 Multi-Format
  - HDMI
  - 3G HD-SDI