HDMI 矩阵

可预设的矩阵切换器,可设置HDMI的输入和输出数量

Found Products
Export CSV

VS-44H2A

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • 4K HDR

4x4 4K HDR HDMI 2.0 HDCP 2.2矩阵切换器带音频解嵌

See Product Page

输入:

 • 4 HDMI 4K60 4:4:4
  4 Stereo (U)

输出:

 • 4 HDMI 4K60 4:4:4
  4 Stereo (B)

VS-42UHD

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45

4x2 4K60 4:2:0 HDMI 自动矩阵切换器

See Product Page

输入:

 • 4 HDMI 4K60 4:2:0

输出:

 • 2 HDMI 4K60 4:2:0

VS-88H2A

 • HDMI
 • 4K/60 UHD (4:4:4)

8x8 4K HDR HDCP 2.2 矩阵切换器,带模拟和数字音频路由

See Product Page

输入:

 • 8 HDMI 4K60 4:4:4
  8 Stereo (U)

输出:

 • 8 HDMI 4K60 4:4:4
  8 Stereo (B)
  Ports:
  -1 USB 2.0
  -1 Ethernet
  -1 USB 2.0
  -1 RS-232

VS-88H2

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45

8x8 4K HDR HDCP 2.2 矩阵切换器,带数字音频路由

See Product Page

输入:

 • 8 HDMI 4K60 4:4:4

输出:

 • 8 HDMI 4K60 4:4:4
  Ports:
  -1 Ethernet
  -1 USB-Mini
  -1 USB-A
  -1 RS-232

VS-42H2

 • Ethernet - RJ-45
 • 4K/60 UHD (4:4:4)

4x2 4K HDR HDMI HDCP 2.2 矩阵切换器

See Product Page

输入:

 • 4 HDMI 4K60 4:4:4

输出:

 • 2 HDMI 4K60 4:4:4

VS-62HA

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • HDCP Compliant
 • 4K/60 UHD (4:2:0)

6x2 4K60 4:2:0HDMI/音频自动矩阵切换器

See Product Page

输入:

 • 6 HDMI 4K60 4:2:0
  4 Stereo (U)
  2 Stereo (B)

输出:

 • 2 HDMI 4K60 4:2:0
  2 Stereo (B)

VS-62H

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • HDCP Compliant
 • 4K/60 UHD (4:2:0)

6x2 4K60 4:2:0 HDMI 自动矩阵切换器

See Product Page

输入:

 • 6 HDMI 4K60 4:2:0

输出:

 • 2 HDMI 4K60 4:2:0

VS-44UHDA

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45

4x4 4K60 4:2:0 HDMI矩阵切换器带音频加嵌和解嵌

See Product Page

输入:

 • 4 HDMI 4K60 4:2:0
  4 Stereo (U)

输出:

 • 4 HDMI 4K60 4:2:0
  4 Stereo (B)

VSM-4x4A

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • HDCP Compliant

4x4 无缝AV矩阵切换器/多格式解析度转换器

See Product Page

输入:

 • 4 HDMI

输出:

 • 4 HDMI
  4 Stereo (U)
  4 Stereo (B)

VS-84HN

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • HDCP Compliant
 • Kramer Core

8x4 HDMI 矩阵切换器

See Product Page

输入:

 • 8 HDMI

输出:

 • 4 HDMI

VS-66H2

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • 4K/60 UHD (4:4:4)

6x6 4K60 HDMI Matrix

See Product Page

输入:

 • 6 HDMI 4K60 4:4:4

输出:

 • 6 HDMI 4K60 4:4:4
  Ports:
  -1 Ethernet
  -1 USB-Mini
  -1 USB-A
  -1 RS-232

VS-44H2

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • 4K/60 UHD (4:4:4)

4x4 4K HDR HDMI HDCP 2.2 矩阵切换器

See Product Page

输入:

 • 4 HDMI 4K60 4:4:4

输出:

 • 4 HDMI 4K60 4:4:4
  Ports:
  -1 USB-Mini
  -1 RS-232
  -1 Ethernet

VS-84H2

 • HDMI
 • Ethernet - RJ-45
 • 4K/60 UHD (4:4:4)

8x4 4K HDR HDMI HDCP 2.2 矩阵切换器

See Product Page

输入:

 • 8 HDMI 4K60 4:4:4

输出:

 • 4 HDMI 4K60 4:4:4
  Ports:
  -1 Ethernet
  -1 USB-Mini
  -1 USB-Mini
  -1 RS-232